14 lutego 2024

Wyniki rekrutacji do projektu „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji ” (projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

Powołana  Uchwałą nr 1/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r Zarządu Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Komisja Rekrutacyjna w składzie :

1. Regina Biernacka

2. Stanisława Szymczyk

3. Maria Gołąbska-Maruelwska

zakończyła  proces proces rekrutacyjny  do projektu „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji ” ( projekt nr 2023-1-PLO1-KA122-ADU-000114639}

Lista główna kandydatów zakwalifikowanych do projektu „”Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji ” ( projekt nr 2023-1-PLO1-KA122-ADU-000114639} składa się z 10 osób będących  kadrę zarządzającą i edukacyjno-szkoleniową. Na listę rezerwową kandydatów do projektu zakwalifikowano 1 osobę . Odrzucono 1  kandydatkę ze względu na niespełnianie kryterium formalnego projektu.

Osoba, która nie została zakwalifikowaniu do projektu może  złożyć odwołanie na piśmie wraz z uzasadnieniem w Biurze projektu do dnia 16 lutego 2024 r. Odwołanie zostanie rozpatrzone do dnia 19 lutego 2024.

Poniżej listy: główna , rezerwowa i odrzuconych kandydatów ze względu na niespełnienie kryterium formalnego

Lista główna kandydatów zakwalifikowanych

do projektu Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji ”

(projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

Lp.

Imię i nazwisko

Danuta Cichos

Danuta Fleszar

Barbara Holy

Teresa Kamińska

Irena Kita

Irena Krzywiecka

Dominika Pelka-Magda

Aleksandra Moch

Ewa Topolska-Sowa

Maria Witkowska

Lista REZERWOWA kandydatów

do projektu Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji ”

(projekt nr2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639 )

Lp.

Imię i nazwisko

Mirosław Gliszczyński

Lista kandydatów odrzuconych ze względu na

niespełnienie kryterium formalnego

do projektu Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej”

(projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639 )

Lp.

Imię i nazwisko

Elżbieta Kulesza

 

Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu mogą złożyć odwołanie na piśmie
wraz z uzasadnieniem w biurze Tarnogórskiego UTW do dnia
16.02.2024 r.
Odwołania zostaną rozpatrzone do dnia
19.02.2024 r

Opublikowane: 14 lutego 2024

17-26 stycznia 2024

Rekrutacja do projektu „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji ” (projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku
ogłasza rekrutację do projektu

Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji
(projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

Projekt jest skierowany do kadry edukacyjnej i zarządzającej Tarnowskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uczestnicy projektu wezmą udział w 10-dniowym kursie pn.
„Nauczanie i włączanie do programów kształcenia osób dorosłych przedmiotów związanych z kulturą, sztuką, sportem, zdrowiem, teatrem, muzyką i tańcem, językiem obcym (w kontekście edukacji w Grecji i w Polsce)”

Termin kursu*:

23.09.2024 – 04.10.2024 (+2 dni podróży)

Miejsce kursu: Grecja, miejscowość Rethymno

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione:

 • udział w 10-dniowym kursie,

 • transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,

 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,

 • ubezpieczenie,

 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze Tarnogórskiego UTW. Biuro w dniach od 17 do 26 stycznia  będzie czynne w godzinach od 11.00 do 12.00

Udział w projekcie jest bezpłatny !

* termin wyjazdu może ulec zmianie

REGULAMIN REKRUTACJI

do projektu Mobilność Kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji”
(projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

§ 1. Przepisy ogólne

 1. Projekt pt. „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” jest realizowany przez Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+ (umowa nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639). Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską.

 2. Partnerem projektu (zwanym dalej organizacją przyjmującą) jest firma ECTE mająca swoją siedzibę w Grecji.

 3. Projekt jest realizowany w okresie 01.12.2023 – 30.11.2024.

 4. W projekcie założono udział 10 przedstawicieli organizacji w zagranicznym kursie w Grecji. Uczestnikami projektu będzie kadra zarządzająca, edukacyjna i szkoleniowa Tarnogórskiego UTW. Uczestnicy projektu wezmą udział w międzynarodowym kursie pn. „Nauczanie i włączanie do programów kształcenia osób dorosłych przedmiotów związanych z kulturą, sztuką, sportem, zdrowiem, teatrem, muzyką i tańcem, językiem obcym (w kontekście edukacji w Grecji i w Polsce)”.

 5. Uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • przedmiotów nauczania w greckim systemie kształcenia osób dorosłych (historia, sport, zdrowie, teatr, malarstwo, taniec, muzyka, kulinaria, języki obce),

 • sposobów włączania konkretnych przedmiotów do systemu kształcenia i uczenia się osób dorosłych,

 • wprowadzania elementów historii sztuki do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,

 • wprowadzania tematyki sportu do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,

 • wprowadzania tematyki zdrowia do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,

 • wprowadzania tematyki teatru do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,

 • wprowadzania tematyki malarstwa do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,

 • wprowadzania tematyki tańca i muzyki do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,

 • wprowadzania tematyki kulinarnej do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,

 • wprowadzania elementów języka obcego do programu nauczania osób dorosłych w organizacji,

 • gromadzenia informacji związanych z konkretną tematyką,

 • tworzenia prezentacji, projektów przekazywania informacji związanych z konkretną tematyką,

 • doboru konkretnej tematyki celem wzmocnienia procesu kształcenia osób dorosłych.

 1. Biuro projektu mieści się w siedzibie Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Henryka Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry.

§ 2. Rekrutacja do projektu

 1. Rekrutacja będzie prowadzona w okresie 17.01.2024 – 26.01.2024 r.

 2. Rekrutację przeprowadzi Komisja rekrutacyjna składająca się z 3 przedstawicieli Tarnogórskiego UTW.

 3. Informacje o rekrutacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń umieszczonej w widocznym miejscu w biurze Tarnogórskiego UTW i na stronie internetowej UTW.

 4. Zgłoszenia do projektu dokonywane będą na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.

 5. Wybór uczestników projektu będzie jawny, przejrzysty, udokumentowany. Na wybór nie będą miały wpływu takie czynniki jak np. przekonanie, wyznanie, światopogląd, pochodzenie. Zostanie zachowana zasada równości szans i płci.

 6. Kryteria rekrutacyjne:

 1. Posiadanie statusu przedstawiciela Tarnogórskiego UTW (pracownik członek, wolontariusz) – ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych:

 • kadra zarządzająca – członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, liderzy sekcji, pracownicy,

 • kadra edukacyjna/szkoleniowa – osoby pracujące z osobami dorosłymi, prowadzące zajęcia, szkolenia, wykłady.

 1. Posiadanie podstawowej znajomości języka angielskiego na podstawie oświadczenia oraz testu dołączonego do formularza zgłoszeniowego – ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych.

 2. Opis motywacji do udziału w kursie wraz ze wskazaniem sposobów wykorzystania nabytej wiedzy na rzecz UTW na podstawie pytania zawartego w formularzu zgłoszeniowym. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 5 za opis motywacji i za opis sposobu wykorzystania wiedzy).

 3. Opis dotychczasowego zaangażowania w działalność UTW (koordynowanie projektów w ramach zadań publicznych – 5 pkt., realizacja inicjatyw własnych – 5 pkt., współpraca z innymi organizacjami, instytucjami zewnętrznymi – 5 pkt.) na podstawie pytania zawartego w formularzu zgłoszeniowym. Nadawane będą punkty w skali od 0 do 15.

 1. Punkty uzyskane z kryteriów zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Osoby z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do projektu.

 2. Z rekrutacji zostanie sporządzony protokół, który będzie do wglądu dla każdej ze stron oraz lista główna i rezerwowa.

 3. W przypadku zbyt małej liczby uczestników rekrutacja zostanie powtórzona.

 4. Każdy kandydat ma prawo odwołać się w ciągu 2 dni od decyzji Komisji rekrutacyjnej. Odwołanie powinno być złożone na piśmie wraz z uzasadnieniem do koordynatora projektu. Komisja rekrutacyjna ma obowiązek rozpatrzenia każdego odwołania w ciągu 2 dni i w przypadku decyzji pozytywnej – zmiany wyników rekrutacji.

§ 3. Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik/uczestniczka projektu zobowiązany jest do:

 1. Podpisania Umowa pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+.

 1. Udziału w zajęciach przygotowawczych z zakresu:

 • języka angielskiego,

 • pedagogicznego,

 • kulturowego.

 1. Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie pobytu na kursie, jak i po powrocie.

 2. Posiadania ważnego dokumentu tożsamości oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 3. Wypełniania ankiet ewaluacyjnych oraz złożenia po powrocie mobilności w terminie 14 dni indywidulanego raportu poprzez system Beneficiary Module.

 4. Gromadzenia podczas pobytu w Grecji materiałów do opracowania narzędzi promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu, uczestniczenia w spotkaniach promocyjnych upowszechniających rezultaty projektu.

§ 4. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. Tarnogórskie Stowarzyszenie UTW zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/ uczestniczki z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z członkostwa w organizacji.

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny.

 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.

 3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu za zagranicą uczestnik/ uczestniczka zobowiązany jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.

 4. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych, nieusprawiedliwionych uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony kosztami poniesionymi na organizację jego/jej udziału w projekcie.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie prawo zmiany lub aneksowania niniejszego Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

Tarnowskie Góry, 05.01.2024 r.


————————————————————————————————————————————————————–

Formularze dostępne są w Biurze Projektu w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 , pokój 27

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu
Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą
na rozwój oferty edukacyjnej organizacji”

(projekt nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000114639)

Część A – wypełnia kandydat/ka

I. DANE OSOBOWE
1. Imię
2. Nazwisko
3. Adres zamieszkania ul. …………………………………………………… nr domu …………..
kod pocztowy _ _ -_ _ _ miejscowość……………………………………
4. Miejsce i data urodzenia
5. PESEL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Obywatelstwo
7. Nr telefonu
8. Adres e-mail
II. DANE DOTYCZĄCE STATUSU KANDYDATKA/KI
1. Oświadczam, iż jestem przedstawicielem Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku (pracownik, członek, wolontariusz)(zaznaczyć odpowiednie):

 tak

 nie

2. Oświadczam, że w organizacji należę do jednej z grup(zaznaczyć odpowiednie):

 kadra zarządzająca

 kadra edukacyjna/szkoleniowa

3. Oświadczam, że posiadam podstawową znajomość języka angielskiego(zaznaczyć odpowiednie):

 tak

 nie

TEST SPRAWDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Przetłumacz zdania na język polski.

 1. Yesterday I watched an interesting film.

……………………………………………………………………………..

 1. What eggs do you prefer?

……………………………………………………………………………..

 1. Do you like coffee or tea more?

………………………………………………………………………………

 1. The test was difficult.

………………………………………………………………………………..

 1. How are you today?

…………………………………………………………………………………..

Przetłumacz zdania na język angielski.

 1. Lubię chodzić do kina.

……………………………………………………………………………..

 1. Gdzie jest ulica Sienkiewicza?

……………………………………………………………………………..

 1. Poproszę rachunek.

………………………………………………………………………………

 1. Jestem emerytem.

………………………………………………………………………………..

 1. Często podróżuję z moimi przyjaciółmi.

…………………………………………………………………………………..

motywacja do udziału w kursie wraz ze wskazaniem sposobów wykorzystania nabytej wiedzy na rzecz UTW (proszę opisać):
Dotychczasowe zaangażowanie w działalność UTW

Koordynowanie projektów w ramach zadań publicznych (proszę opisać):

Realizacja inicjatyw własnych (proszę opisać):

Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami zewnętrznymi (proszę opisać):

Niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu pn. „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” dofinansowanego przez Unię Europejską (program ERASMUS+). Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do systemów informatycznych Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

Wyrażam zgodę na korzystanie z moich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji tj. telefon, e-mail, adres do korespondencji, do celów realizacji projektu pn. „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” dofinansowanego przez Unię Europejską (program ERASMUS+).

Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, adres:

ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry.

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku wyznaczył osobę odpowiedzialną za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: uniwtg@gmail.com.

Ponadto zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 RODO przysługuje osobie uczącej się prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli pozwalają na to przepisy prawa) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych.

Dane nie będą przekazywane do państwa pozostającego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej.

Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z odrębnych przepisów prawa.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

 1. Zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji do projektu „Mobilność kadry Tarnogórskiego UTW szansą na rozwój oferty edukacyjnej organizacji” i akceptuję jego zapisy.

 2. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.

 3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas uczestnictwa w projekcie poprzez zdjęcia i/lub filmy do celów promocji projektu.

 4. Jestem świadomy/ma, że zgłoszenie chęci udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w nim.

 5. Mam świadomość odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

 

Zgłoszenie prosimy dostarczyć osobiście do biura Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

                                                                                                                                                                                                     …………………………..………….

data i podpis kandydata/tki

Opublikowane: 7 stycznia 2024
Opublikowane: 7 stycznia 2024