Grudzień 2022

Rozpoczynamy realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”

ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW

Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt o nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713 jest realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

W projekcie założono udział 16 przedstawicieli organizacji w zagranicznym kursie w Grecji. Uczestnikami projektu będzie kadra zarządzająca, edukacyjna i szkoleniowa Tarnogórskiego UTW. Kurs „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji” zostanie zorganizowany w terminie 15.05.2023 – 26.05.2023 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education posiadająca doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń.

Powodem przystąpienia do realizacji projektu są niskie kwalifikacje, związane z niewystarczającymi umiejętnościami posługiwania się nowymi technologiami komunikacyjno-informacyjno-cyfrowymi. W XXI w. braki te, charakterystyczne dla środowisk senioralnych, sprawiają, że grupa ta znajduje się w obszarze defaworyzowanym. Dzięki zdobytej wiedzy i nowym umiejętnościom uczestnicy będą skuteczniej realizować cele statutowe swojej organizacji.

Organizacja pragnie podnieść kompetencje swojej kadry, w taki sposób, aby wpisywały się one w wymagania nowoczesnego funkcjonowania podmiotów w Europie i świecie. Działalność informacyjna przy użyciu nowoczesnych technologii we współczesnym świecie społeczeństwa informacyjnego jest istotnym elementem funkcjonowania każdej organizacji, która dąży do poszerzania obszaru swoich działań. W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie, ważna jest nie tylko umiejętność korzystania z narzędzi oferowanych przez ICT, ale istotna jest również podmiotowość (organizacji), którą osiąga się m.in. poprzez skuteczną komunikację oraz informowanie o realizowanych działaniach. Do wymogu znajomości urządzeń ICT oraz języka obcego dochodzi więc konieczność wzmocnienia działalności promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej. Nabycie umiejętności zarządzania mediami komunikacyjnymi przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań każdej z organizacji, do poszerzenia grona ich odbiorców oraz uczestników działań, jak również wzmocni nowoczesny wymiar konkurencyjności organizacji, poprzez aktywne uczestnictwo w przestrzeni Internetu.

Erasmus+ szansą na rozwój Tarnogórskiego UTW

Misja Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku zawiera się w słowach:

Wobec nieuchronnego procesu starzenia się naszego społeczeństwa podejmujemy i promujemy skuteczne formy i metody przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji grup społecznych, w tym przypadku grupy osób starszych”.

Seniorzy muszą umieć reagować na zmiany związane z rozwojem nauki, techniki i globalizacji. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków. UTW dąży do podejmowania działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami, szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem, wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych.

Główne potrzeby Tarnowskiego UTW związane są ze zdobyciem doświadczenia w realizacji projektów o wymiarze międzynarodowym oraz zaistnienie organizacji na arenie europejskiej. W poprzednich latach działania UTW skupiały się na rozwoju współpracy i partnerstw na poziomie krajowym. To jednak, biorąc pod uwagę wymagania współczesnego świata, jest już niewystarczające. W parze z realiami współczesnej Europy powinna iść bowiem edukacja osób dorosłych i promowanie zasady uczenia się przez całe życie.

Potrzeby Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku są następujące:

  • uzyskanie wizerunku organizacji nowoczesnej, realizującej międzynarodowe działania w ramach realizacji swoich celów statutowych oraz wyznającej wartości europejskie. Organizacja będzie postrzegana jako wiarygodny i atrakcyjny partner do współpracy przez inne organizacje pozarządowe, realizujące podobną misję,

  • rozszerzenie swojej działalności, poprzez pozyskiwanie nowych partnerów do współpracy,

  • nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, wzrost świadomości międzykulturowej,

  • zdobycie nowych doświadczeń, wymiana doświadczeń z organizacjami lub podmiotami o zbliżonym profilu działalności,

  • wzrost kompetencji związanych z zarządzaniem projektami oraz pozyskiwaniem środków unijnych.

Nawiązanie kontaktu z międzynarodowymi organizacji otworzy nowe możliwości rozwoju. Osoby zaangażowane w jego realizację podniosą swoje umiejętności językowe, poznają w praktyce metody i narzędzia wykorzystywane w kształceniu nieformalnym osób dorosłych, zapoznają się od strony organizacyjnej z wyjazdami zagranicznymi w celu odbycia kursu, szkolenia, wymienią doświadczenia i wiedzę na temat edukacji osób dorosłych. Wszystko to przyczyni się do ich osobistego rozwoju, zwiększenia kompetencji, wiedzy i potrzebnego doświadczenia.

Poprzez udział w zagranicznej mobilności możliwej dzięki udziałowi UTW w programie Erasmus+ organizacja będzie mogła podnieść jakość oferty edukacyjnej skierowanej do osób dorosłych w oparciu o doświadczenia europejskie. Możliwość adaptacji elementów nauczania zaczerpniętych z programów kursów, szkoleń zagranicznych, dobrych praktyk ma istotne znaczenie w przypadku przenoszenia ich w realia kształcenia osób dorosłych w Polsce. Pozwoli to m. in. na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności organizacji.

Wskazane wyżej potrzeby będą możliwe do zaspokojenia poprzez udział organizacji w programie Erasmus+. Tarnogórski UTW uzyskał w bieżącym roku dofinansowanie na realizację pierwszego projektu mobilnościowego. Projekt pn. „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW” (2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713) realizowany będzie w okresie 01.10.2022. –31.07.2023. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.

Opublikowane: 11 grudnia 2022
Opublikowane: 11 grudnia 2022