Lipiec 2023

Tarnogórscy seniorzy na europejskich ścieżkach kształcenia

Tarnogórscy seniorzy na europejskich ścieżkach kształcenia

Poniższy wpis został umieszczony na EPALE  czyli elektronicznej platformie na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

 

Europass jest podsumowaniem europejskiej ścieżki kształcenia, zawierającym bardzo precyzyjny opis umiejętności zdobytych podczas mobilności.

TreeImage.
Magdalena Latacz

ok. 5 minut czytania  polub, linkuj, komentuj!


Grupa członków tarnogórskiego UTW zakończyła projekt współfinansowany przez Unię Europejską „ICT i nowe technologie gwarancją rozwoju UTW”. Projekt o nr 2022-1-PL01-KA122-ADU-000072713 był realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. W projekcie, w zagranicznym kursie w Grecji, wzięło udział 16 przedstawicieli organizacji. Uczestnikami projektu była kadra zarządzająca, edukacyjna i szkoleniowa tarnogórskiego UTW. Kurs „Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji” został zorganizowany w terminie 15.05.2023 – 26.05.2023. Partnerem projektu była organizacja Knowledge, Health & Education, posiadająca doświadczenie w realizacji kursów i szkoleń.

Lotnisko Katowice.

Celem projektu było zwiększenie kompetencji i umiejętności przedstawicieli Tarnogórskiego Stowarzyszenia-Uniwersytet Trzeciego Wieku w zakresie wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji. Udział w projekcie pozwolił na podniesienie kompetencji językowych seniorów, aby zwiększyć ich szanse na wykonywanie działań wolontaryjnych i aktywne funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości społecznej i technicznej.

Szkolenie.

Szkolenie.

Po zakończeniu projektu grupa beneficjentów przedstawiła, członkom stowarzyszenia i zaproszonym przedstawicielom samorządu lokalnego i innym tarnogórskim organizacjom społecznym, założenia projektu po czym uczestnicy mobilności zaprezentowali w formie prezentacji przebieg i efekty mobilności; oczywiście, żeby jak najwięcej osób mogło się zapoznać z projektem UTW, prezentację umieszczono na stronie stowarzyszenia www.utwtg.pl

Tarnogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest najliczniejszą organizacją pozarządową w powiecie tarnogórskim, liczącą 445 członków i jako taka jest rozpoznawalna w swoim środowisku z licznych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, sportowym i społecznym. Nic więc dziwnego, że nasza mobilność zagraniczna i udział w projekcie Erasmus+ był uważnie obserwowany, ponieważ stereotypowo takie działania edukacyjne wiązano tylko z młodzieżą.

Grupa biorąca udział w mobilności odbywającej się w greckiej miejscowości Tolo na półwyspie Peloponez, przygotowując się do realizacji zadania, wzięła udział w licznych spotkaniach przygotowawczych: kursie języka angielskiego, psychologiczno-kulturowych, informatycznych oraz działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

W pięknym Tolo.

Maszerujemy na zajęcia.

Udział w projekcie posłużył wzrostowi kompetencji językowych w obszarze słownictwa służącego do codziennej komunikacji i niezbędnego do obsługi nowych programów informatycznych. Mobilność grupy służyła także podniesieniu kompetencji interpersonalnych uczestników projektu, co wpływało na ich umiejętność współpracy, a także zwiększenie motywacji seniorów do podnoszenia kompetencji wykorzystywania nowoczesnych narzędzi ITC i językowych; zwiększeniu wiedzy na temat kultury i tradycji Grecji oraz wykształceniu wśród uczestników tolerancji i otwartości międzykulturowej.

W Epidauros.

Na Hydrze.

W celu potwierdzenia nabytych umiejętności, uczestnicy szkolenia, na koniec pobytu w Grecji uzyskali: certyfikat ukończenia kursu z zakresu „Wdrażanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz nowych technologii do procesu nauczania i edukacji”, a także dokument Europass-Mobilność.

Wręczenie certyfikatów.

Europass jest podsumowaniem europejskiej ścieżki kształcenia, zawierającym bardzo precyzyjny opis umiejętności zdobytych podczas mobilności. Zaświadcza zdobyte umiejętności zawodowe, językowe, cyfrowe, organizacyjne/kierownicze, komunikacyjne i umiejętności inne, czyli na przykład zwiększenie kreatywności i konsekwencji w podejmowanych działaniach. Dokument jest oczywiście urzędowym potwierdzeniem zdobytych umiejętności, ale studenci tarnogórskiego UTW są usatysfakcjonowani poznaniem praktycznych narzędzi posługiwania się nowoczesnymi technologiami komunikacyjno-informacyjnymi w działalności swojej „uczelni”. Zdobyte i przećwiczone praktycznie umiejętności: projektowania bloga, obsługi dysku Google Drive i stosowania aplikacji chmurowych, obsługi programów do obróbki zawartości multimedialnych (np. Snapseed), wykorzystania mediów społecznościowych do celów edukacyjnych, tworzenia platformy e-learningowej oraz metod nauczania mieszanego, tworzenia wirtualnych tablic, stosowania portalu Facebook i społeczności osób uczących się w celach edukacyjnych, tworzenia kwestionariuszy ankietowych za pomocą Google Forms, czy tworzenie prezentacji multimedialnych, to wiedza i umiejętności bez wątpienia bardzo pomocna dla rozwijania działalności.

Udział tarnogórzan w programie Erasmus+, mobilności zagranicznej, jest w pewnym sensie uhonorowaniem 16-letniej działalności stowarzyszenia, działającego jako organizacja pozarządowa non profit w ramach środków własnych i pozyskiwanych w konkursach różnego szczebla ( lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim) i daje nowe możliwości rozwoju, i zdobywania wiedzy potrzebnej do prowadzenia stowarzyszenia opartego na pracy wolontariuszy. Wolontariuszami jest kadra zarządzająca, ale także na wolontariacie opiera się praca wykładowców, reprezentujących wiele dziedzin nauki, m.in.: medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, o ziemi i wszechświecie, kultury i sztuki oraz nowoczesnych technologii. Wykładowcami są osoby spełniające standardy akademickie. Tarnogórscy studenci seniorzy uczą się języków obcych: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego; rozwijają swoje pasje malarskie i artystyczne podczas  zajęć tematycznych. Biorą udział w wielu działaniach i projektach podnoszących i rozwijających sprawność fizyczną, np. zajęcia nordic walking, gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia taneczne, ale także warsztaty podnoszące kompetencje korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych. Słuchacze tworzą zespół teatralny, wokalny i taneczny; realizują innowacyjny projekt edukacji regionalnej pn. „Śląskie starki berają”.

Jako stowarzyszenie społeczne tarnogórski UTW musi się mierzyć z wieloma problemami finansowo- organizacyjnymi, jednocześnie liderzy widzą potrzebę środowiska nie tylko działalności, ale także jej rozwijania i uatrakcyjniania. Współpracują z powodzeniem z dziećmi i młodzieżą z lokalnych szkół i przedszkoli, a także z placówkami kulturalnymi i domami dla seniorów.

Tarnogórscy studenci.

Uczestnicy projektu Erasmus+ w mobilności zagranicznej zdobyli bardzo potrzebne umiejętności, które pozwolą na udoskonalanie działań i osiąganie celów edukacyjno-organizacyjnych. Udział w projekcie był dla wszystkich beneficjentów nagrodzeniem ich dotychczasowej pracy i zachętą do podejmowania nowych wyzwań.

Przygoda studentów UTW na europejskich ścieżkach kształcenia, sięganie do nowoczesnych narzędzi i technologii jest dla całej lokalnej społeczności inspiracją do nowego aktywnego stylu życia.

„Verba docent, exempla trahunt” – słowa uczą, przykłady pociągają to myśl starożytnego rzymskiego historyka pozwalająca oddać ocenę środowiska lokalnego realizacji projektu Erasmus + przez studentów- seniorów. Społeczność lokalna coraz bardziej docenia jako optymalny styl życia uczenie się; z pewnością da się zauważyć silne oddziaływanie na dzieci i młodzież szkolną ale i drogowskaz/ofertę dla starszego pokolenia.

Stanisława Szymczyk

Opublikowane: 4 lipca 2023