Organizacja wykładów i zajęć w roku akademickiego 2020/2021

Rozpoczynamy nowy rok akademicki. Rozpocznie się on w czasie trwającej pandemii koronawirusa . W związku z czym nałożone zostały na nas obostrzenia, do których musimy się dostosować. Polegają one na tym , że z każdego wydarzenia musimy sporządzać listy obecności z numerami telefonów, uczestnicy zajęć i wykładów muszą podczas ich trwania mieć założone maseczki, musi być między nimi stosowny odstęp oraz przed zajęciami winni zdezynfekować ręce. Środki dezynfekcyjne będą dostępne przed wejściem do pomieszczeń.

W Tarnogórskim Centrum Kultury zostały wprowadzone limity osób mogących przebywać w pomieszczeniach. I tak: na sali widowiskowej może być 112 osób, w sali baletowej 12 osób razem z instruktorem, w holu 20 osób. W Kompleksie Zamkowym ‚U Wrochema ” 150 osób. Na wykłady z dwutygodniowym wyprzedzeniem będziemy więc robić zapisy . Jeżeli chętnych osób będzie więcej niż wymagana na sali  liczba osób wykłady będą się odbywały w dwóch terminach o 15.00 i 17.00

Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju ulegnie pogorszeniu , zajęcia zostaną wstrzymane i odbywać się będą internetowo- tylko wykłady.

Wykłady –  odbywają się co dwa tygodnie , zawsze w poniedziałek  w sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego. Wyjątek stanowi wykład inauguracyjny, który odbędzie się 28 września br  w Centrum Rzemiosła i Sztuki Dawnej „U Wrochema”
O tematyce  wykładu słuchacze są informowani  podczas poniedziałkowych spotkań wykładowych oraz 
za pośrednictwem  strony internetowej Stowarzyszenia www.utwtg.pl
Udział w nich jest nieodpłatny . Terminy wykładów w roku akademickim 2020/2021:

  • 28 wrzesień 2020 – wykład inauguracyjny w siedzibie „U Wrochema”
  • 12 i 26 październik
  •   9 i 23 listopad
  • 7 i 14 grudzień
  • 4 i 18 styczeń ,w tym 18 stycznia Koncert noworoczny o godz. 15.30 i 17.00
  • 1 i 15 luty
  • 1 , 15 i 29 marzec, w tym 15 marzec ” Dzień kobiet” „U Wrochema”
  • 12 i 26 kwiecień
  • 10 i 24 maj
  • 7 i 21 czerwiec, w tym 21 czerwiec koncerty „Muzyka łączy pokolenia”o godz. 15.30 i 17.00

Zajęcia fakultatywne – odbywać się będą jeżeli utworzą się grupy liczące co najmniej 12 osób. Warunkiem uczestnictwa w nich jest opłacenie składki członkowskiej. Koordynatorem z ramienia zarządu d/s zajęć fakultatywnych jest Maria Gołąbska –Marulewska tel. 691 099 931. Tworzone są grupy o różnym stopniu umiejętności

Zajęcia odbywać się będą z następujących przedmiotów:

1/ informatyki i języków obcych tj angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego ,  w wymiarze 2 godziny lekcyjne , co dwa tygodnie
,

2/ćwiczeń ruchowych :aerobiku,  yogi, gimnastyki w wodzie , gimnastyki z tańcem , ćwiczeń ruchowych  ,  które odbywają się raz w tygodniu, ćwiczenia ruchowe 2 razy w tygodniu  Zajęcia oprócz yogi trwają od 45 do 60 min. Yoga trwa 90 min.

3/ florystyki w wymiarze 2 godzin, co dwa tygodnie ,
4/ rękodzieła artystycznego i malarstwa w wymiarze 2,5 godziny –raz w miesiącu,

5/ fotografii w wymiarze 2 godzin lekcyjnych , co dwa tygodnie

6/szachy- dwa razy w miesiącu

Odpłatność za zajęcia wynosi:
– informatyka, języki obce  – 140 zł/ rok
– rękodzieło artystyczne, malarstwo , fotografia    – odpłatność uzależniona od liczby uczestników – przy 12 uczestnikach 10zł/    osoby+ koszt materiałów,
– florystyka – odpłatność uzależniona od liczby uczestników+ koszt materiałów. Przy grupie 12 osobowej odpłatność wyniesie 45 zł/kwartał + materiały
– gimnastyka z tańcem   – 10 zł/ zajęcie, płatne z góry za cały m-c
– gimnastyka w wodzie -10 zł/ zajęcie
– areobik – 8 zł/zajęcie , płatne z góry za cały m-c                                                                                                                                 – ćwiczenia ruchowe  – 45 zł/m-c, płatne z góry za cały m-c
– yoga -12 zł/zajęcie i opłacane z góry za cały m-c

Odpłatności za zajęcia płacone gotówką pobierają starości grup . Istnieje możliwość wpłaty bezpośrednio na konto stowarzyszenia i poinformowaniu o tym fakcie starostę grupy. Wysokość opłat i terminy ich uiszczania są następujące:
– za języki obce i informatykę wpłaty  za cały rok akademicki należy dokonać do 30 listopada danego roku

– zajęcia ruchowe opłacane są za dany miesiąc , za wyjątkiem gimnastyki w wodzie, za którą opłaca się w dniu zajęć

– zajęcia artystyczne opłacane są na m-c z góry , za wyjątkiem zajęć z florystyki, gdzie wnoszone są z góry za dany kwartał .

Wycieczki i wyjazdy do instytucji kultury – ogłaszane są na stronie internetowej lub na wykładach.  Koszty wycieczek dzielą się na koszt stałe tj. przejazd, opłaty parkingowe i przewodnickie oraz zmienne tj bilety wstępu, noclegi, wyżywienie itp . Koszty stałe w przypadku rezygnacji nie podlegają zwrotowi. Również rezygnacja zgłoszona dwa tygodnie przed wyjazdem powoduje, że nie będą zwracane koszty zmienne tj bilety wstępu, noclegi, wyżywienie. Chyba, że uczestnik znajdzie osobę  na swoje miejsce.

Wycieczki organizujemy zwyczajowo dla 48 osób. W przypadku większej ilości chętnych organizujemy kolejny wyjazd . Warunek – musi zgłosić się 48 osób.