Organizacja wykładów i zajęć w roku akademickiego 2022/2023

Wykłady – odbywają się co dwa tygodnie , zawsze w poniedziałek w godzinach popołudniowych w sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego.  Wykładowcy prowadzący wykłady nie pobierają za nie wynagrodzenia, pracując społecznie. Wykłady prowadzone są z różnych dziedzin nauki a o ich tematyce słuchacze są informowani  podczas poniedziałkowych spotkań wykładowych oraz za pośrednictwem  strony internetowej Stowarzyszenia www.utwtg.pl. Udział w nich jest nieodpłatny.

Poniżej podajemy terminy wykładów w roku akademickim 2022/2032

 • 3 październik 2021r – wykład inauguracyjny w siedzibie Kompleksu zamkowego „Stare Tarnowice”

 • 10 październik

 • 7 i 21 listopad ,w tym 21 listopada przedstawienie teatralne „Szablą i serecm” Teatru Tradycja z Alwerni

 • 5 i 12 grudzień

 • 9 i 30 stycznia 2023 ,w tym 30 stycznia Koncert noworoczny

 • 6 i 20 luty

 • 6 i 20 marzec, w tym 6 marzec ” Dzień Kobiet w Kompleksie zamkowym Stare Tarnowice

 • 03 i 17 kwiecień

 • 8 i 22 maj

 • 5 i 19 czerwiec – zakończenie roku

Zajęcia fakultatywne – warunkiem uczestnictwa w nich jest opłacenie składki członkowskiej. Koordynatorem z ramienia zarządu d/s zajęć fakultatywnych jest Hanna Bednarz tel. 514 748 349. Zajęcia odbywają się w grupach podzielonych wg stopnia umiejętności. W każdej grupie wybierany jest starosta, który jest łącznikiem między nauczycielem, słuchaczami i koordynatorem zarządu. 

Planujemy prowadzenie niżej wymienionych zajęć:

1/ informatyki i języków obcych tj. angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego o różnym stopniu zaawansowania ,  w wymiarze 2 godziny lekcyjne , co dwa tygodnie

2/ zajęć z rekreacji ruchowej tj areobiku, yogi, gimnastyki w wodzie , rozciągającej , na krześle oraz różnych ćwiczeń ruchowych. Odbywają się one raz w tygodniu i trwają od 45 do 60 min, za wyjątkiem yogi, która trwa 90 min. Ponadto niektóre ćwiczenia ruchowe odbywają się dwa razy w tygodniu.

3/ florystyki w wymiarze 2 godzin, co dwa tygodnie ,grupa zaawansowana ma zajęcia raz w m-cu,
4/ rękodzieła artystycznego i malarstwa w wymiarze 2 godzin – raz w miesiącu,

5/z tańca w wymiarze 60 min raz w tygodniu,

6/ wokalnych w wymiarze 1,5 godz raz w tygodniu

7/ kulinarnych w wymiarze 2 godzin raz w miesiącu

Odpłatność za zajęcia

Uczestnicy  zajęć fakultatywnych wnoszą poniżej wymienione opłaty we wskazanych terminach. W zajęciach uczestniczą słuchacze, którzy są członkami stowarzyszenia . Opłaty wnoszone są na konto stowarzyszenia nr 41 2030 0045 1110 0000 0271 3330 o nazwie Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Sienkiewicza 16 Tarnowskie Góry poza zajęciami kulinarnymi , z rękodzieła oraz gimnastyki w wodzie , które płatne są gotówką u starosty grupy i w kasie Parku Wodnego

1/ Opłata roczna płatna do 30 listopada 2022

Języki :angielski, niemiecki, rosyjski  –  100 zł/zajęcie x 16 zajęć = 1600 zł : ilość uczestników w grupie

2/ Opłata kwartalna, płatna do 7 dnia pierwszego m-ca kwartału. Za IV kwartał br opłaty wnosimy do 8 listopada 2022 i wynoszą one

 • florystyka :         I grupa 100 zł/zajęcie x 6 zajęć    = 600 zł  : ilość uczestników,

II grupa 100 zł/zajęcie x 3 zajęcia= 300 zł :ilość uczestników.

Uczestnicy obydwu grup pokrywają koszty materiałów

 • malarstwo: I i II grupa  100 zł/zajęcie x 5 zajęć = 500 zł : ilość uczestników

3/ Opłaty miesięczne, płatne do 7 danego m-ca , odpłatność zostanie ustalona na początku września br

 • aerobik  – 10 zł/ zajęcie x ilość zajęć w m-cu , dzielone przez ilość uczestników (począwszy od listopada br)
 • gimnastyka rozciągająca i taniec prowadzony przez Marzenę Kobryń – 12 zł/zajęcie x ilość zajęć dzielone przez ilość uczestników(począwszy od listopada br)
 • ćwiczenia ruchowe i taniec prowadzone przez Ewelinę Pankiewicz – 60 zł/osoba za m-c
 • ćwiczenia w Galerii Fitnessu prowadzone przez Zenię Froniewską – 90 zł/osoba za m-c,
 • yoga – 12 zł od osoby, za jedno zajęcie  x ilość zajęć w m-cu
 • zespół wokalny 7 zł/zajęcie x ilość zajęć ,dzielona przez  ilość uczestników ( począwszy od 7 października br)

4/ Opłaty wnoszone w dniu zajęć 

 • warsztaty kulinarne – koszt artykułów spożywczych płatne u starosty grupy,
 • rękodzieło artystyczne w IV kw 2021 r – 62 zł (najem pomieszczenia) dzielone przez ilość uczestników + koszt materiałów- płatne u starosty grupy,
 • gimnastyka w wodzie 15 zł od osoby za jedno zajęcie , płatne w kasie Parku Wodnego ( począwszy od 12 października)

Wycieczki i wyjazdy do instytucji kultury

Ogłaszane są na stronie internetowej stowarzyszenia oraz w dniu wykładów. Organizowane są dla słuchaczy stowarzyszenia. Jednak mogą w nich uczestniczyć osoby nie będące członkami stowarzyszenia jeżeli istnieją wolne miejsca .

Zasady zapisów na wycieczki:

 • każdy ze słuchaczy zapisuje się osobiście, drogą telefoniczną u osoby wskazanej w ogłoszeniu ,
 • po 3 dniach od wpisania się na listę uczestników dokonuje wpłaty za wycieczkę. Brak wpłaty w tym terminie jest jednoznaczny ze skreśleniem z listy uczestników bez powiadamiania o tym osoby zapisanej,
 • wpłata powoduje także przydzielenie miejsca w autobusie,
 • każdy z  uczestników przed zapisaniem się na wycieczkę winien zapoznać się z jej programem  i ocenić swoje możliwości fizyczne ,
 • wskazanym byłoby, aby każdy z uczestników posiadał ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • w dniu wyjazdy wszyscy punktualnie spotykamy się o wyznaczonej godzinie. Nie będziemy czekać na spóźnialskich,
 • w przypadku rezygnacji z wycieczki dwa tygodnie przed terminem nie zwracamy wpłaconych kwot, chyba że uczestnik znajdzie chętnego na swoje miejsce. Nie musi to być osoba będąca członkiem stowarzyszenia

Wycieczki organizujemy zwyczajowo dla 45 osób. W przypadki większej ilości chętnych organizujemy drugi wyjazd, pod warunkiem , że zgłosi się 45 osób.