Jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku i jednocześnie członkiem Stowarzyszenia?

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku są równocześnie członkami Tarnogórskiego Stowarzyszenia – Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Członkiem Stowarzyszenia może zostać słuchacz, który:
– jest emerytem lub rencistą,
– jest mieszkańcem powiatu tarnogórskiego,
– złoży deklarację oraz opłaci w momencie jej złożenia składkę członkowską za rok akademicki w wysokości 70 zł,

Po wpisaniu się na listę członków każdy otrzymuje legitymację, która uprawnia go do korzystania z oferty Stowarzyszenia. Ponadto każdy z członków otrzymuje „legitymację aktywności” , w której potwierdzane są obecności na wykładach . Legitymacja ta ma dać pierwszeństwo w zapisach na: wycieczki, wyjazdy do instytucji kultury członkom, którzy uczęszczają na wykłady.

Słuchacze, którzy są już członkami Stowarzyszenia dokonują wpłaty składki rocznej do końca listopada danego roku akademickiego. Fakt ten jest potwierdzany pieczątką w posiadanej legitymacji. 
Deklaracje i wpłaty przyjmuje się :
– w dniach, w których odbywają się wykłady ( oprócz wykładu inauguracyjnego)
– w biurze Stowarzyszenia przy ul Sienkiewicza 16, które czynne jest będzie od 2 października 2019 r w każdą środę w godzinach od 15.00 do 17.00

– w holu Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego  w okresie  od 11 do 25 września br w godz od 10.00-12.00

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem banku na konto Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 nr konta 41`2030 0045 1110 0000 0271 3330