29 październik 2018

Wykład prof. dr hab. Przemysława Waingertnera

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/oaktywnosci2018.jpgParadoksy Józefa Piłsudskiego i odrodzenie Rzeczypospolitej.
100. rocznica niepodległości Polski jest bez wątpienia ważnym wydarzeniem z perspektywy państwa, historii ale przede wszystkim w wymiarze jednostkowym każdego Polaka. Każdy z nas może dopowiedzieć- Jej dzieje to moje- twoje- nasze życie-  tych lat 80, 70- 60, 18 i … Niepodległość jest w nas. To historia naszej rodziny-nasi bliscy i wszyscy ludzie, z którymi jakoś powiązały nas koleje losu. Ta ważna bez wątpienia  rocznica prowokuje do przypomnienia „rozkazu” Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Uczcie się historii, znajomość jej jest bardzo potrzebna w życiu.”
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW mieli okazję 29.10.2018r. wysłuchać niezwykle ciekawego wykładu profesor Uniwersytetu Łódzkiego Przemysława Waingertnera „Samotność romantycznego realisty. Jak zrozumieć paradoksy Józefa Piłsudskiego”. Wykład pokazał nie tylko fenomen Marszałka Józefa Piłsudskiego jako patrioty, stratega ale i wizjonera Polski niepodległej. Pozwolił także poznać problemy związane z polskimi i międzynarodowymi korzeniami odrodzenia Rzeczypospolitej po Wielkiej Wojnie. Mogli słuchacze uświadomić sobie, jak bardzo była skomplikowana sytuacja tworzenia państwa od podstaw po 123 latach zaborów i integrowania społeczeństwa, które miało nawyki zaszczepione przez zaborców. Jak trudno było tworzyć strukturę administracyjną nowego państwa, w którym co trzeci obywatel był analfabetą. Równie skomplikowana była struktura społeczna młodego państwa, w którym Polacy stanowili tylko ok. 68% ogółu obywateli, a co za tym idzie świadomość i poczucie budowania niepodległej Polski wcale nie były jednoznaczne.
Wykładowca –profesor Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Przemysław Waingertner kieruje Katedrą Historii Polski Najnowszej. Pełni także funkcję przewodniczącego Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa przy łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Jest wiceprezesem Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. W pracy naukowej zajmuje się badaniem polskiej myśli myśli politycznej XX wieku, dziejów ruchu zetowego, obozem piłsudczykowskim, polskim czynem zbrojnym w czasie I i II wojny światowej; oczywiście w kręgu zainteresowań prof. Waingertnera jest historia Łodzi i jej regionu.
Wykład prof. Przemysława Waingertnera  prowokuje do przywołania nauki Prymasa Tysiąclecia-  kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Człowiek w Narodzie żyje nie tylko dla siebie i nie tylko na dziś, ale także w wymiarze dziejów Narodu.(…)”.
Pozostaje więc uświadomić sobie, że jak podkreślał Jan Paweł II: „Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. (…) Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu.”
Wykład odbył się w ramach XVII Sympozjum Tarnogórskiego, którego przewodnim tematem było hasło „Państwo- Kościół-Naród”, z inicjatywy Stanisława Kowolika przewodniczącego Fundacji Kolpinga; Tarnogórskie Stowarzyszenie- Uniwersytet Trzeciego Wieku od wielu już lat włącza się w organizację tego ciekawego wydarzenia i jest gospodarzem ostatniego dnia/wykładu Sympozjum.
Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 29 października 2018

15 październik 2018

Wykład ks. dr. hab. Arkadiusza Wuwera

 

Kościół wobec wyzwań współczesności

W życiu często stawiamy sobie pytanie – i co dalej, gdzie moje miejsce i jaka przyszłość. Współczesny świat stawia przed ludźmi nowe wyzwania- uświadamia , że „(…) nie raz stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje nam słów”. Te prawdy- sytuacje bywają różne; dotyczą wielkich wydarzeń politycznych i społecznych ale także życia jednostki doświadczanej codziennymi zmaganiami i przemijaniem. Bez wątpienia problemem globalnym jest starzenie się społeczeństw i związane z tym lęki i obawy o dalsze losy nie tylko własnej rodziny ale Europy i konsekwencji demograficznych zawirowań w całym świecie.
Jaką postawę wobec tych trudnych wyzwań cywilizacyjnych zajmuje Kościół katolicki omówił ks. profesor Arkadiusz Wuwer.
Ks. prof.Arkadiusz Wuwer jest pracownikiem naukowym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W zakresie jego zainteresowań naukowych jest historia katolickiej nauki społecznej, ewolucja idei społecznych oraz etyczny wymiar pracy i bezrobocia.
Wykład ks. prof. dr hab. Arkadiusza Wuwera pt. „Widzieć- oceniać- działać. Kościół wobec wyzwań współczesności” był ostatnim z wykładów w ramach realizowanego przez Tarnogórskie Stowarzyszenie- UTW we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym projektu „ Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW mieli okazję poznać zagadnienia związane z katolicką nauką społeczną. Problemy związane z przemianami społecznymi i starzejącym się społeczeństwem są i muszą być i w centrum działań kościoła katolickiego. Nauczanie społeczne Kościoła wyraża troskę o grupy społeczne i jednostki w realiach zmieniającego świata. W jej centrum jest zawsze godność osoby ludzkiej  i prawa człowieka. Jedną z jej cech jest przesłanie: widzieć- oceniać- działać. To działanie zilustrował wykładowca przeglądem papieskich encyklik w perspektywie historycznej, pokazując nieustanne zabiegi i troskę Kościoła o człowieka. Wiele uwagi poświęca się roli ludzi starszych w życiu społecznym i solidarności międzypokoleniowej.
Zapewne refleksją pokazującą te ważne z perspektywy przemian demograficznych relacje międzyludzkie mogą być słowa Jana Pawła II z listu: „Do moich braci i sióstr- ludzi w podeszłym wieku”: „Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. (…) Kruchość ludzkiego istnienia, w sposób najbardziej wyrazisty ujawniająca się w starszym wieku, staje się w tej perspektywie przypomnieniem o wzajemnej zależności i nieodzownej solidarności między różnymi pokoleniami, jako że każdy człowiek potrzebuje innych i wzbogaca się dzięki darom i charyzmatom wszystkich.”

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW
zdjęcia Helena Domańska

Opublikowane: 15 października 2018

1 październik 2018

Uniwersytet III Wieku rozpoczął 12 rok akademicki

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/inauguracja2018.jpg

Tradycyjnie już uroczystym „Gaudeamus igitur” Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował 12 rok akademicki podczas uroczystości, która odbyła się 1 października w sali konferencyjnej Centrum Sztuki i Rzemiosła Dawnego w zamku w Starych Tarnowicach. Uczestniczyło w niej kilkuset studentów, goście honorowi: radna Sejmiku Śląskiego Lucyna Ekkert, przedstawiciele władz miasta: burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i wiceburmistrz Piotr Skrabaczewski. Obecni byli przedstawiciele władz powiatu tarnogórskiego: wicestarosta Stanisław Torbus, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Łoziński i radny Sławomir Wilk. Powiat reprezentowała także Powiatowy Rzecznik Konsumentów Barbara Mrożek i naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Aleksandra Król-Skowron oraz przedstawiciele tarnogórskich instytucji kultury i zaprzyjaźnionych uniwersytetów trzeciego wieku. Zaproszeni goście życzyli studentom – seniorom energii i nieustającej kreatywności w realizowaniu swoich planów i marzeń, zapewniając o swoim wsparciu i wszelkiej pomocy w podejmowanych działaniach. Prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku, Magdalena Latacz, dziękując gościom podkreśliła, cytując myśl George Sand: „Staraj się utrzymać swoją duszę młodą i drżącą aż do starości.”, że słuchacze UTW swoją aktywnością i kreatywnością wyróżniają się na wielu ogólnopolskich konkursach ale także w swoim mieście i powiecie. Tarnogórskie Stowarzyszenie-Uniwersytet Trzeciego Wieku jest najliczniejszą w naszym powiecie organizacją pozarządową- liczy ponad 500 członków (525- ale chętnych jest o wiele więcej). Członkowie TS-UTW reprezentują kilka pokoleń- są ci, którzy jako dzieci przeżyli II wojnę światową, są także ci urodzeni już po wojnie –młodsze pokolenia- które uczestniczyły w późniejszych przemianach społeczno-politycznych, a wolność w ich doświadczeniach jest usytuowana wśród wartości najbardziej pożądanych i zdecydowanie łączona z niepodległością i suwerennością kraju, a także z wolnością polityczną i stabilizacją ekonomiczną.

Szczególnie dla starszego pokolenia wolność i niepodległość wpisują się w pojęcia tożsamości narodowej, ojczyzny i patriotyzmu. Są to wartości, które były, są i będą wartościami niezależnie od sytuacji politycznej, społecznej i ekonomicznej; mają jako niematerialne dobro kulturowe wartość uniwersalną. Ponieważ rok 2018 jest rokiem ważnej w naszym życiu rocznicy 100-lecia niepodległości postrzeganej i ocenianej z perspektywy zwykłego człowieka jako jego życie, jego szczęście, jego osiągnięcia to wykład inaugurujący 12 rok akademicki tej niezwykłej „uczelni” musiał być poświęcony 100-leciu tarnogórskiej niepodległości. Wykład inauguracyjny: „Tarnogórskie 100-lecie niepodległości” wygłosili: kustosz tarnogórskiego Muzeum- dr Krzysztof Gwóźdź, prezes tarnogórskiej IPH -Aleksander Koenig i dyrektor LO im. S. Staszica- Kazimierz Sporoń. Prelegenci pokazali oczywiście wybrane aspekty tej polskiej niepodległości w znaczeniu tworzenia w Tarnowskich Górach polskiej administracji, budowania oświaty i rozwijania gospodarki. Na pewno ciekawe było przypomnienie przez dr. Krzysztofa Gwoździa postaci pierwszego burmistrza „niepodległości”, Leopolda Michatza. Otóż –Niemiec Michatz został burmistrzem Tarnowskich Gór w czasach niemieckich; na mocy ówczesnych przepisów mógł nadal sprawować swój urząd, którego kadencja trwała 12 lat. Jego zastępcą został zaś Polak- Bronisław Hager- który wspominał go jako wyjątkowo oddanego miastu i jego mieszkańcom. Dyrektor Kazimierz Sporoń przypomniał początki polskiej oświaty – wyjaśniając problemy np. dzieci z rodzin śląskich z uczeniem się w języku polskim. Tłumaczył jak bardzo trudnym było zorganizowanie oświaty w państwie, które było ponad 123 lata pod zarządem trzech rożnych zaborców. Na przykładzie dokumentów z lat 30. swojej szkoły pokazał jakie na przykład zadania stawiano ówczesnym maturzystom. Aleksander Koenig pokazał rozwój gospodarczy miasta gwarków na tle całego Śląska, podkreślając współczesne przemiany gospodarcze i funkcjonowanie lokalnego biznesu. 100-lecie niepodległości państwa polskiego to kilkadziesiąt lat życia studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, życia, które wyznaczane było wieloma, raz dobrymi , czasem i złymi, momentami. Jedno jest pewne, że z perspektywy tego wieku, wszyscy dojrzali studenci mogą powiedzieć, że mieli szansę żyć w czasach pokoju i mimo wielu trudności godnie. To życie, jak wielu podkreśla- uczciwie przeżyte, zapewne można ocenić słowami Prymasa Tysiąclecia: „Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane”. Z nauk kardynała Stefana Wyszyńskiego płynie też refleksja, którą można podsumować wykład inaugurujący nowy rok akademicki tej „senioralnej uczelni”: „Człowiek w Narodzie żyje nie tylko dla siebie i nie tylko na dziś, ale także w wymiarze dziejów Narodu.(…)”. Stanisława Szymczyk – sekretarz TS- UTW zdjęcia Helena Domańska

Opublikowane: 1 października 2018

16 kwiecień 2018

Inauguracja projektu realizowanego wspólnie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

„Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów w województwie śląskim” to tytuł projektu realizowanego wspólnie z Śląskim Uniwersytetem Medycznym i pięcioma uniwersytetami III wieku województwa śląskiego. Na jego uroczystą inaugurację przybyli   przedstawiciele ŚUM w osobach prof. Czeslawa Marcisza i dr hab. Jacka Durmały , Burmistrz Arkadiusz Czech, wiceburmistrz Jolanta Tuszyńska, wicestarosta Stanisław Torbus, radna sejmiku wojewódzkiego Lucyna Ekkert, przedstawiciele zaprzyjaźnionych uniwersytetów III wieku z Bytomia i Piekar Śl oraz nasz najstarszy słuchacz Pan Alfred Gediga.
Inaugurację rozpoczęliśmy z artystycznymi akcentami tarnogórskimi tj wysłuchaniem hejnału  i walczyka tarnogórskiego oraz tańcem „Wspomnienie”
Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Czesław Marcisz, który omówił również  założenia projektu.
Projekt będzie miał wymiar  edukacyjny, badawczy i popularyzujący naukę . Jego celem  będzie przeprowadzenie działań prozdrowotnych w postaci edukacji , oceny stanu zdrowia 40 osobowej grupy seniorów  oraz  zorganizowanie dla nich zajęć praktycznych nakierowanych przede wszystkim na aktywność ruchową.
W trakcie wykładu podkreślał, że o pomyślności starzenia decydują  zaangażowanie społeczne, sprawność fizyczna i mentalna, brak chorób i niepełnosprawności. Stwierdził, że  w 53 procentach nasze zdrowie zależy od stylu życia czyli od tego jak się prowadzimy. Zachęcał do aktywności fizycznej , którą  w każdym wieku,  niezależnie od stanu zdrowia warto podjąć  . W Polsce tylko 10 – 20% osób starszych starzeje się pomyślnie.

Opublikowane: 25 czerwca 2018

18 czerwiec 2018

Muzyczne zakończenie roku akademickiego 2018

Słuchacze tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zakończyli swój XI rok akademicki. Uroczystość ta miała niezwykły charakter, bo do udziału w niej została zaproszona orkiestra „Śląskie Smyki” Państwowej Szkoły Muzycznej im J.Paderewskiego i Społecznego Ogniska Artystycznego w Tarnowskich Górach pod dyrekcją Alicji Pacześniak – Słota oraz zespół wokalny UTW pod dyrekcją Izabeli Lysik-Różańskiej. To spotkanie miało przekonać licznie zebraną publiczność, że można nawiązać porozumienie pomiędzy starszym i młodym pokoleniem. A służyły temu utwory muzyczne od klasyki do rocka, wykonywane naprzemiennie przed obydwa zespoły . Nić porozumienia została osiągnięta o czym świadczył finał , który zakończył się wspólnym wykonaniem utworu amerykańskiego zespołu rockowego TO TO.
W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści , władze samorządowe i sympatycy UTW, którzy życzyli nam zasłużonego odpoczynku.

Opublikowane: 18 czerwca 2018

7 maj 2018

Wykład ks.prof. Jerzego Szymika

Poezja i teologia Współczesny świat staje się dla ludzi coraz bardziej niezrozumiały, choć na pozór wieloma osiągnięciami techniki i medycyny ułatwia im życie.W szleńczym tempie życia, konieczności radzenia sobie ze zmieniającą się gwałtownie rzeczywistością, kulturą młodości i pieniądza często człowiek staje bezradnie; przychodzi czasem refleksja nad sensem i wartością tego w czym uczestniczymy, naszym życiem.Taka potrzeba zadumy, odkrywania metafizyki naszego istnienia często kojarzy nam się z poezją; są słowa, które budzą spokój i odkrywają to czego poszukujemy. Bez wątpienia poezja i teologia odkrywają tajemnice ludzkich poszukiwań i prowokują do wielu refleksji. „Poezja i teologia” to temat wykładu, który 07.05. 2018 r. wygłosił dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW ks.prof. Jerzy Szymik – teolog i poeta. Ks.prof. Jerzy Szymik jest profesorem nauk teologicznych, wykłada teologię dogmatyczną; to pracownik Zakładu Teologii Dogmatycznej WTL Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.Wykładowca to kapłan Archidiecezji Katowickiej, jest między innymi od 2015 roku członkiem Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Od 1991 r. stale współpracuje z „Gościem Niedzielnym”. Jest jurorem w konkursie „Po naszymu czyli po śląsku”.W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt książek naukowych, tomików poetyckich oraz prac eseistycznych; na przykład: Hilasterion”, Katowice 2014; „Teologia i my”, Katowice 2014; „Theologia benedicta”, t. I-III, Katowice 2010-2015; „Poezja i teologia”, t. I-III, Katowice 2009-2016; „25 wierszy niezapomnianych w wyborze czytelników”, Katowice 2017. Jest laureatem wielu nagród naukowych, otrzymał także medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Wykład ks.prof.Jerzego Szymika był okazją do rozmowy o poszukiwaniach i pytaniach jakie stawia sobie współczesny człowiek. Istotę tego spotkania wyraża myśl ks.Tomasza Jaklewicza zawarta we wstępie do wydania zbioru, drukowanych w latach 2004-2008 na łamach „Gościa Niedzielnego”, esejów pt. „Poezja i teologia: „ Ks. Jerzy Szymik proponuje w nich teologiczne odczytanie wybranego wiersza lub fragmentu literatury (…). Szukamy pokarmu dla ducha. Potrzebujemy duchowości i to może właśnie takiej, która rodzi się na styku poezji i teologii. Literatura jest czułym sejsmografem naszego świata, teologia pomaga go interpretować w świetle wiary. Poezja i teologia, każda na swój sposób, artykułują przekonanie, że człowiek jest większy niż mu się wydaje (…).” Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku za sprawą rozmowy z ks.prof.Jerzym Szymikiem mogli odkryć tajemnice przenikania wiary i kultury. Odkrywać sens, może raczej treść słowa poetyckiego. I choć jak pisała Wisława Szymborska: „Niektorzy lubią poezję. Niektórzy- czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi, i samych poetów, będzie tych osób chyba dwie na tysiąc.” Słuchacze tarnogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieszczą się w takiej poetyckiej statystyce; aczkolwiek pozostaje nadzieja, że za sprawą spotkania z ks. prof. Jerzym Szymikiem- poetą i teologiem, częściej będą odkrywali piękno słowa poetyckiego. Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 7 maja 2018

23 kwiecień 2018

Wykład neurolog lek. med. Aleksandry Miziniak-Chmielewskiej

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/rozmowyozdrowiu2018.jpg

„Neurologiczne problemy seniorów” to temat wykładu, rozmowy o schorzeniach dotykających ludzi w wieku starszym, który 23 kwietnia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku –Tarnogórskiego Stowarzyszenia- UTW wygłosiła neurolog lek. med. Aleksandra Miziniak-Chmielewska. Wykład, rozmowa o neurologicznych chorobach związanych przede wszystkim z wiekiem starszym- chorobą Parkinsona, chorobą Alzheimera, czy starczym otępieniem był okazją do rozmowy z lekarzem neurologiem o rozpoznawaniu objawów takiego schorzenia; poznawaniem możliwości leczenia i umiejętności radzenia sobie w sytuacji pomocy sobie lub komuś bliskiemu. Sporo uwagi wykładowczyni poświęciła także diagnozie i leczeniu udaru mózgu, ponieważ słuchacze chcieli także dowiedzieć się o funkcjonowaniu pododdziału udarowego w tarnogórskim szpitalu. Gość spotkania lek. med. Aleksandra Miziniak-Chmielewska jest specjalistką neurologii; to lekarz, związany z WSPS im. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Za sprawą wykładu dr Aleksandry Miziniak-Chmielewskiej słuchacze poznali objawy tych chorób neurologicznych, które stają się obciążeniem nie tylko dla chorego ale i całej rodziny. Doktor Miziniak-Chmielewska pokazała jak leczy się takie schorzenia, ale także szeroko omówiła profilaktykę. Co ciekawe, ponieważ dr Miziniak-Chmielewska wykład poprowadziła jak rozmowę z pacjentem przestraszonym niepokojącymi objawami, słuchacze nie tylko poznali objawy i sposób leczenia ale przede wszystkim poczuli pewnego rodzaju komfort psychiczny- dowiedzieli się jak stawić czoła takiej sytuacji i nie bać się konsultowania z neurologiem, psychologiem czy psychiatrą niepokojących objawów. Uświadomienie sobie problemów jest pierwszym krokiem do podjęcia leczenia, opóźniania narastania objawów neurologicznych, które można złagodzić. Inną zapewne sprawą jest dostępność do świadczeń medycznych i zorganizowanie opieki nad osobami starszymi, zwłaszcza dotkniętymi takimi schorzeniami. Jak podkreśliła wykładowczyni, robi się coraz więcej ale potrzeby są ogromne; społeczeństwo się starzeje, a tego typu schorzenia neurologiczne dotykają osoby w wieku +65. Wykład neurolog lek. med. Aleksandry Miziniak-Chmielewska, rozmawiającej ciepło z e słuchaczami, pozwolił słuchaczom UTW poznać objawy schorzeń neurologicznych charakterystycznych dla wieku senioralnego. Takie spotkania z lekarzami- specjalistami są doskonałą okazją do samooceniania własnego zdrowia i tworzenia psychologicznego bezpieczeństwa; bo zapewne jak pisał hiszpański poeta barokowy Francisco Quevedo: „Wszyscy chcemy dożyć starości i wszyscy zaprzeczamy, że już nadeszła.” Wykład neurolog lek. med. Aleksandry Miziniak-Chmielewskiej prowokuje do refleksji, która zamknięta jest w myśli Ernesta Hemingwaya: „Starość nie jest wielkim nieszczęściem, jeśli się weźmie pod uwagę tę drugą ewentualność.” Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 23 kwietnia 2018

09.04.2018

Wykład mgr. inż. Grzegorza Lisiaka „O znaczeniu lasów”

Spotkanie z mgr. inż. Grzegorzem Lisiakiem zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach było dla członków Tarnogórskiego Stowarzyszenia- Uniwersytet Trzeciego Wieku okazją do poznawania znaczenia społecznego, gospodarczego i ekologicznego lasów w Polsce. Lasy, ochrona dobrostanu przyrody to w ostatnim czasie temat prawie polityczny, a przynajmniej tak przedstawiany. Jakby nie popatrzeć to wszechobecne w naszym życiu różnego rodzaju media prowokują do zastanowienia się, jaka jest „polityka” ochrony lasów i w ogóle przyrody, a na pewno zmusza do uświadomienia sobie, jak prowadzi się gospodarkę leśną. Myśl Alberta Schweitzera : „Żyjemy w niebezpiecznej epoce. Ludzie zdobyli kontrolę nad przyrodą, zanim zdobyli kontrolę nad sobą.” najpełniej oddaje atmosferę ostatnich debat nad ochroną lasów, ale także w ogóle środowiska naturalnego. Chciałoby się powiedzieć, że ilość i charakter działań organizacji proekologicznych budzi wiele pytań i wątpliwości. I właśnie potrzeba poznania faktów związanych z gospodarką leśną stała się punktem wyjścia wykładu „Znaczenie społeczne, gospodarcze i ekologiczne lasów w Polsce”, który 9 kwietnia wygłosił dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku mgr. inż. Grzegorz Lisiak.
Wykładowca to leśnik o dużym doświadczeniu zawodowym, które zdobywał pracując po skończeniu studiów na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu w Nadleśnictwie Wałcz, później w Nadleśnictwie Świerklaniec; obecnie sprawuje funkcję dyrektora do spraw rozwoju w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Wykładowca, mgr. inż. Grzegorz Lisiak, przedstawił słuchaczom dane ogólne o zasobach leśnych w Polsce  w perspektywie historycznej, strukturę własności lasów i obszernie omówił funkcje lasu. Oczywiście głównym punktem odniesienia były lasy Śląska, które z własnych obserwacji słuchacze znają. Aby las mógł spełniać swoje wielorakie funkcje, konieczne jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej i dlatego wykładowca podał wiele przykładów, objaśniających na czym polega ochrona i zagospodarowanie lasów. Zapewne ta rozmowa o rozwoju polskich lasów pozwoli lepiej zrozumieć nie tylko „politykę” ochrony środowiska, funkcjonowanie i funkcje lasów, pracy leśników; jest przecież uniwersalna myśl zapisana w starym przysłowiu: „Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las.” Człowiek przemija, a świat przyrody jest trwały, niezmienny.
Wykład mgr. inż. Grzegorza Lisiaka, poruszając wiele problemów nie mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania słuchaczy, ale na pewno uświadomił potrzebę świadomego poznawania spraw związanych z ekologią i funkcjonowaniem lasów w Polsce i świecie; i na taką świadomość i korzystanie z profesjonalnych źródeł informacji zwrócił uwagę.
Wykład prowokuje także do refleksji, którą wyraża myśl Alberta Einsteina : „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.”

Stanisława Szymczyk,
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 9 kwietnia 2018

19.03.2018

Wykład dr Kornelii Banaś, historyka IPN

http://www.utwtg.wzstg.pl/images/stories/banas2018.jpgŻołnierze Wyklęci. „Lalek” ostatni partyzant Historia jest wielką zagadką ? To pytanie tylko z pozoru wydaje się niedorzeczne, bowiem w potocznym rozumieniu uważamy, że przecież historia to zbiór faktów. A fakty to dokumenty, ale coraz częściej uświadamiamy sobie, że „Żaden naród nie ma jednej historii – często bowiem bywa tak, że świadkami epoki są …krzywoprzysiężcy”. Świadomość skomplikowanej historii najnowszej wyznacza coroczne już spotkania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z dr Kornelią Banaś, której wykłady pozwalają lepiej zrozumieć pewne zawiłości skomplikowanych polskich losów. Żołnierze Wyklęci. „Lalek” ostatni partyzant to temat wykładu, który 19 marca wygłosiła dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku dr Kornelia Banaś, historyk z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wykład po raz kolejny odsłaniał karty historii najnowszej, sprawy ludzi i wydarzeń, które budzą ogromne emocje.

Wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości jeszcze pamiętanej przez najstarsze pokolenie, albo przekazane bezpośrednio młodszemu pokoleniu są oceniane niejednoznacznie. I takie dyskusje wywołuje obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony Ustawą z dnia 3 lutego 2011 roku świętem państwowym. Opowieść o Jozefie Franczaku „Lalusiu”- ostatnim partyzancie zilustrowana została filmem dokumentalnym IPN-u; komentarz dr Banaś prowokował do zrozumienia decyzji, z dzisiejszej perspektywy dosyć zaskakującej, ostatniego partyzanta ale także postaw ludzi z nim związanych. Wykład pokazywał więc dramat człowieka, który tak naprawdę znalazł się w sytuacji, w tamtejszej perspektywie politycznej, bez wyjścia. Dramat człowieka, który chciał być wierny ideałom jakie zapewne ukształtowała w nim Szkoła Podoficerska w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu, którą ukończył i w 1939 roku i został zawodowym podchorążym. Zapewne wykład sprowokuje słuchaczy UTW do poznania zaskakujących losów żołnierzy wyklętych i krytycznego odczytywania różnych przekazów, nie tylko zresztą historycznych. W jego kontekście szczególnego znaczenia nabierają słowa Zbigniewa Herberta poety , głoszącego „przesłanie Pana Cogito”: „Historia jest dziełem człowieka, a nie sił przyrody, nieubłaganej dialektyki, ducha dziejów czy czegoś podobnego. Historia jest w ręku człowieka, który jest wyprostowany, odzyskał honor i swoją godność, nie da się poniżyć.” I zapewne i słowa poety i losy „Lalka”, Inki i wielu innych Żołnierzy Wyklętych każą na nowo zastanowić się każdemu nad tym czym jest współczesny patriotyzm. Jan Paweł II mówił: „Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.” I choć może to się wydawać patetyczne, może nawet naiwne to prowokuje do refleksji, o szacunek i miłość, o postawy etyczno – moralne tak w życiu jednostki, jak i całej zbiorowości. Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Opublikowane: 19 marca 2018

19 luty 2018

Wykład lek. med. Krzysztof Błechy z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich GórachFitoterapia w chorobach przewodu pokarmowego, w pasożytach jelit i alergiach Hipokrates, starożytny lekarz grecki uważany za „ojca medycyny” głosił, że „Przyroda jest lekarzem dla wszelkich chorób.” dlatego „Lekarz leczy, natura uzdrawia.” Stąd zainteresowanie ziołolecznictwem jest tak stare jak stara jest medycyna i naukowcy zajmujący się farmakologią ciągle badają przydatność ziół w terapii wielu schorzeń. Fitoterapia, fitofarmakologia czyli potocznie ziołolecznictwo jest działem medycyny i farmakologii, zajmującym się wykorzystaniem roślin rosnących w środowisku naturalnym. Zioła pozyskiwane z roślin leczniczych, a takimi są właściwie wszystkie występujące naturalnie rośliny, służą w profilaktyce i terapii chorób. Fitoterapia to także rodzaj medycyny alternatywnej, wykorzystującej w leczeniu preparaty roślinne. I takiej medycynie alternatywnej, fitoterapii poświęcony był wykład doktora Krzysztofa Błechy z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki- BONIMED. „Fitoterapia w chorobach przewodu pokarmowego, w pasożytach jelit i alergiach” to temat wykładu, który wygłosił dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia –UTW lek. med. Krzysztof Błecha z Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki- BONIMED. Doktor Krzysztof Błecha to internista, specjalista rehabilitacji medycznej, ziołolecznictwa, terapii manualnej, homeopatii a także akupunktury. Czytaj dalej

Opublikowane: 19 lutego 2018